Evocirani potencijali

Različti modaliteti evociranih potencijala, kako se u savremenoj neurofiziološkoj literaturi  nazivaju multimodalni evocirani potencijali  (MEP), kao dijagnostički testovi služe za ocenu funkcije senzornih I senzitivnih sistema I njihovih pratećih struktura u centralnom nervnom sistemu. . U zavisnosti od toga koji se sistem ispituje, primenjuje se I odgovarajući stimulus. Za ispitivanje vizuelnog sistema upotrebljava se svetlost, za ispitivanje akustičnog sistema zvuk, za ispitivanje funkcije senzitivnog sistema električni ili mehanički stimulus I za ispitivanje funkcije motornih puteva električna stimulacija. Odgovor koji nastaje posle izvesnog vremena predstavlja električnu aktivnost pojedinih struktura centralnog nervnog sistema.

U našoj ordinaciji možete uraditi tri različita modaliteta evociranih potencijala:

  1. Vizuelne evocirane potencijale (VEP) i ERG -za ispitivanje vidnih puteva.

Primenjuju se kod smetnji vida (oslabljen ili izgubljen vid).

Indikacije za primenu VEP-a  i ERG-a :

-Oboljenja optičkog nerva-neuritis nervi optici  koji se često sreće kao inicijalni simptom kod pacijenata sa dijagnostikovanom multiplom sklerozom.  Klinički znaci optičkog neurita su nagli gubitak vida koji je praćen bolom u zahvaćenom oku ili se bol širi supraorbitalno. I pojačava se pokretanjem očnih jabučica. Optički neuritis je obično jednostran, ređe zahvata oba oka.

-Kompresivne lezije očnog nerva koje se sreću kod ekspanzivnog procesa hijazmalne regije (adenom hipofizeneoplazma u predelu sele turcike, meningeom i kraniofaringeom.

-Kod oftalmoloških oboljenja: refrakcione anomalije, katarakta. Amblzopia, glaukom, retinopathia, makulopathia, juvenilana i senilna makularna degeneracija.

  1. Akustične evocirane potencijale (AEP, ABR, BERA)

Primenjuju se kod smetnji sluha, oslabljenog ili izgubljenog  sluha, zujanja u ušima, vrtoglavica-perifernog vertiga.

Služe za ispitivanje funkcije perifernog i centralnog dela akustičnog puta.

Klinička primena AEP-a:  periferni vertigo,  oštećenja nervus cochlearisa, tumori i vaskularne lezije moždanog stabla, određivanje praga sluha.

  1. Somatosenzitivne evocirane potencijale (L i CSEP)-za ispitivanje somatosenzornog sistema.

Stimulacijom perifernih nerava ruku, nogu i lica električnim stimulusom, nakon usrednjavanja stimulusa u određenom frekventnom području, registruju se odgovori na određenim mestima ekstremiteta, kičmene moždine i mozga.

Kliničke indikacije:

-Oštećenja perifernih nerava i radiksa

-Lezije kičmene moždine u cervikalnom i torakalnom delu

-Cervikalna spondilotična mijelopatija (kod diskus hernije u vratnom delu kičme)

-Povrede kičmene moždine

-Neuropatije

-Siringomijelija

-Multipla skleroza

-Cerebrovaskularna oboljenja

Ispitivanje vrši neurolog-neurofiziolog kao i medicinski tehničar posebno edukovanih za ovakav vid ispitivanja, a uz pomoć aparata za elektroneuromiografiju. Za primenu navedenog snimanja nema apsolutnih kontraindikacija. Metoda je bezbolna i traje 30 do 60 minuta.

Svi modaliteti koji se primenjuju su bezbedni i ne izazivaju neželjene efekte.

Pregled se obavlja u ordinaciji Neuromedic, svakodnevno, a po prethodnom zakazivanju na telefon 018 249249 ili 0641432066.