Tim Poliklinike Neuromedic

Tim Poliklinike Neuromedic

Interdisciplinarni koncept za najbolji mogući oporavak.
Mi smo visoko edukovani i stalno radimo na sticanju novih znanja i veština, uvek smo informisani o novim medicinskim dostignućima.

Najbolji tim za najbolje rezultate!

Tim iskusnih profesora i doktora Vama na usluzi

Interdisciplinarni koncept za najbolji mogući oporavak.
Mi smo visoko edukovani i stalno radimo na sticanju novih znanja i veština, uvek smo informisani o novim medicinskim dostignućima.

Najbolji tim za najbolje rezultate!

Tim lekara Poliklinike Neuromedic

NEUROLOGIJA

Neuropsihijatar, klinički neurofiziolog

Prof. dr Stojanka Đurić

Prof. dr Stojanka Đurić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, u penziji, specijalista neuropsihijatar, subspecijalista kliničke neurofiziologije, vlasnik poliklinike “NEUROMEDIC” u Nišu.
Bavi se neurologijom i kliničkom neurofiziologijom više od 40 godina.
Završila je Medicinski fakultet u Nišu, specijalizaciju iz neuropsihijatrije i subspecijalizaciju iz kliničke neurofiziologije i odbranila doktorsku disertaciju na istom fakultetu.
Bila je na edukaciji iz Kliničke neurofiziologije u Kliničkom centru u Ljubljani, u Nacionalnoj bolnici u Londonu i u Medicinskom akademskom centru u Amsterdamu.
Objavila je preko 250 naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima, na domaćim i inostranim kongresima.
Kao autor, napisala je 4 knjige iz oblasti EEG-e, EMNG-e i Evociranih potencijala, a koautor je u četiri knjige, od kojih su dve internacionalnog značaja na engleskom jeziku.
Urednik je jednog udžbenika i jednog praktikuma za studente strukovnih studija Medicinskog fakulteta u Nišu.
Bila je direktor Klinike za neurologiju i pomoćnik direktora Kliničkog centra u Nišu pet godina.
Osnivač je službe Kliničke neurofiziologije na Klinici za neurologiju čiji je višegodišnji načelnik.
Edukovala je preko 30 lekara i medicinskih tehničara iz EEG-e, EMNG-e i Evociranih potencijala u Srbiji.
Bila je član republičke Komisije za stručni nadzor iz Neurologije, Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz neurologije i predsednik Komisije za polaganje subspecijalističkog ispita iz kliničke neurofiziologije na Medicinskom fakultetu u Nišu.
Bila je šef Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta i predsednik Neurološke sekcije SLD-a Srbije.
U toku svog profesionalnog rada više puta je nagrađivana za izuzetan doprinos razvoju zdravstvene službe, a 2002. godine monografija pod nazivom “EVOCIRANI POTENCIJALI” čiji je ona autor, dobila je prvu nagradu SLD-a u Nišu.
Na kraju profesionalne karijere nagrađena je najvišom nagradom Srpskog Lekarskog Društva – nagradom za ŽIVOTNO DELO.

NEUROLOGIJA

Specijalista neurologije

Dr spec. med. Vanja Đurić

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Nišu.
Specijalizaciju iz neurologije završila je na istom fakultetu.
Radila je kao specijalista neurologije i elektroneuromiografer jedanaest godina na Klinici za neurologiju u Nišu na Odeljenju kliničke neurofiziologije i na Odeljenju za neuromišićne bolesti.
Završila je edukaciju iz elektroneuromiografije u trajanju od godinu dana na istoj Klinici.
Iskustvo je sticala i usavršavala se u Lozani u Švajcarskoj na Univerzitetskoj Klinici na Odeljenju za neuromišićne bolesti i u kabinetu za elektroneuromiografiju u trajanju od godinu dana.
Završila je edukaciju iz elektroneuromiografije u Bernu u Švajcarskoj. Zatim, edukovala se u Parizu i Nici u Francuskoj iz oblasti neuromišićnih bolesti.
Do sada je kao autor i koautor publikovala i saopštila 45 radova u domaćim i internacionalnim časopisima, od kojih su mnogi na Sci listi.
Redovno prati domaće i internacionalne kongrese i novine iz oblasti neurologije, posebno neuromišićnih bolesti i elektroneuromiografije.
Nakon toga edukovala se iz oblasti kompjuterizovane spinalne neoperativne dekompresione terapije kod problema sa diskus hernijom kod eminentnih stručnjaka iz Amerike.
Aktuelno učestvuje u naučno istraživačkim projektima iz oblasti neurologije.
Trenutno je u završnoj fazi akademskih doktorskih studija na smeru medicinske nauke i radi na odobrenoj doktorskoj disertaciji iz oblasti neuropatija.
Član je društva neurologa Srbije (DNS) i Evropske akademije za neurologiju (EAN).

NEUROLOGIJA

Neuropsihijatar, klinički neurofiziolog

Prim. dr Marina Jolić

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Nišu.
Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završila je na istom fakultetu.
Završila je edukaciju iz oblasti Kliničke elektromioneurografije, Kliničke elektroencefalografije i Evociranih potencijala.
Radila je preko trideset godina na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Niš kao klinički neurofiziolog na Odeljenju Kliničke neurofiziologije, a zadnje dve godine vodila je i specijalističku ambulantu za polineuropatije.
Učestvovala je u edukaciji brojnih lekara iz oblasti Elektromioneurografije i Evociranih potencijala u Srbiji.
2001. godine dobila je zvanje Primarijusa.
Do sada je kao autor i koautor publikovala i saopštila brojne radove u domaćim i internacionalnim časopisima na domaćim i internacionalnim skupovima.
Redovno prati domaće i internacionalne kongrese i novine iz oblasti neurofiziologije, neurologije i terapije bola.


NEUROLOGIJA

Prim. dr Biljana Cvetković

NEUROLOGIJA

Dr Zoran Jović

REUMATOLOGIJA

Specijalista interne medicine,
subspecijalista reumatologije

Prof. dr Aleksandra Stanković

Prof. dr Aleksandra Stanković rođena je u Kruševcu.
Medicinski fakultet završila je u Nišu, gde je završila magistarske i doktorske studije, specijalističke studije iz interne medicine kao i subspecijalizaciju iz reumatologije.
Redovni je profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, u penziji.
Stručno usavršavanje obavila je u Parizu u bolnici Lariboisiere gde je obavila i istraživanja za doktorsku disertaciju.
Bila je načelnik Klinike za reumatologiju i zamenik direktora Instituta Niška Banja.
Objavila je preko 450 naučnih radova u domaćim i stranim referentnim časopisima.
Rukovodilac u tri projekta Ministarstva za Nauku Republike Srbije.
Član je ЕUSTAR-a (Evropsko Udruženje za dijagnozu i lečenje sistemske skleroze).
Publikacije:
1. Jedan od autora udžbenika “Interna propedevtika”, 1991. godine.
2. Urednik poglavlja “Bolesti lokomotornog aparata i vezivnog tkiva” u udžbeniku “Interna medicina” i “Interna medicina – primeri iz kliničke prakse”, izdanja iz: 1994, 1996, 2004 i 2010.
3. Antiartroični lekovi – hondoroprotektori, Terapija reumatičnih oboljenja, Beograd 1999.
4. Prevalence of the degeneritive lesion in articular cartilage oh the human knee joint, Relationship with age. In: Epidemiology of osteoarthrosis, Paris, Ciba Geigy, 1981.
Učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.
Dobitnik je nagrada: Povelja Medicinskog fakulteta u Nišu, Povelja, plaketa i zahvalnica SLD-a, Nagrada za životno delo SLD-a.
Članstvo i aktivnosti:
Član redakcionog odbora časopisa “Acta Medica Mediana”;
Član redakcionog odbora časopisa “Acta rheumatologica Belgradensia”;
Član redakcionog odbora časopisa “Balneoclimatologia”;
Predsednik Izvršnog odbora saveta Univerziteta u Nišu;
Član predsedništva Udruženja reumatologa Jugoslavije;
Predsednik veća katedre za internu medicinu i fizikalnu medicinu sa rehabilitacijom;
Član odbora za medicinske nauke Univerziteta u Nišu;
Član republičke stručne komisije za internističke studije;
Član predsedništva reumatološke sekcije SLD-a.

REUMATOLOGIJA

Doc. dr Bojana Stamenković, Internista – reumatolog

KARDIOLOGIJA I INTERNA MEDICINA

Internista – kardiolog

Doc. dr Dragan Đorđević

Doc. dr Dragan Đorđević, rođen je 1964. godine.
Završio je Medicinski fakultet u Beogradu u apsolventskom roku, 1990. godine.
Od 1994. godine radi u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja” u Niškoj Banji, na kardiologiji i kardiovaskularnoj rehabilitaciji.
Magistrirao je 1997. godine, oblast kardiologija na Medicinskom fakultetu u Nišu.
Specijalizaciju iz interne medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Nišu 1998. godine sa odličnom ocenom.
Doktorirao je 2003. godine, oblast kardiologija.
Za asistenta pripravnika na predmetu Interna medicina izabran je 1998. godine, a sada je u zvanju docenta na katedri Interna medicina, oblast kardiologija na Medicinskom fakultetu u Nišu.
Završio je obuku iz invazivne kardiologije (koronarografija) delom u Kliničkom centru Niš (2009. godine) i najvećim delom u Kliničkom centru Srbije (2010. godine), u Beogradu.
Imao je obuku za implantaciju privremenih pejsmejkera (2010. godine).
Imao je edukaciju iz oblasti ehokardiografije.
Autor je i koautor (do 2019. godine) u više od 400 naučnih i stručnih radova.

KARDIOLOGIJA I INTERNA MEDICINA

Doc. dr Tomislav Kostić, Internista – kardiolog

ENDOKRINOLOGIJA

Dr spec. med. Sonja Kostić, Internista – endokrinolog

HEMATOLOGIJA

Internista – hematolog

Prof. dr Lana Mačukanović-Golubović

Dr Lana Mačukanović Golubović je rođena 1956. godine.
Završila je Medicinski fakultet u Nišu sa prosečnom ocenom 9,61.
Zasnovala je radni odnos kao lekar opšte medicine na Internoj Klinici na Odeljenju za hematologiju i imunoalergologiju 1983. godine.
Poslediplomske studije iz hematologije upisala je 1981/82 godine.
Magistarski rad odbranila 1987., a doktorsku disertaciju 1996. godine.
Januara 1990. godine položila je specijalistički ispit sa odličnom ocenom. Subspecijalizaciju iz hematologije ostvarila je 2005. godine.
Izabrana je u zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu u Nišu 1991. godine na predmetu Interna medicina-oblast hematologija, reizabrana 1995. godine, u zvanje docenta 1997. godine, u zvanje vanrednog profesora 2002., a u zvanje redovnog profesora 2007. godine.
Bila je direktor Klinike za hematologiju od 1997. do 2002. godine, a zatim načelnik Klinike za hematologiju.
Autor je i koautor u preko 200 stručnih i naučnih radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim skupovima; autor i koautor u preko 20 radova štampanih u celini u referentnim časopisima.
Učestvovala je kao mentor u izradi magistarskih i doktorskih teza, subspecijalističkih i diplomskih radova.

HEMATOLOGIJA

Dr spec. med. Dragana Drašković, Internista – hematolog

NEFROLOGIJA

Dr Jelena Kostić, Nefrolog

PULMOLOGIJA

Internista – pulmolog

Prof. dr Tatjana Pejčić

Prof. dr Tatjana Pejčić završila je Medicisnki fakultet u Nišu kao najbolji student pete godine medicine sa prosečnom ocenom 9,44.
Od 1987. godine radi u Klinici za plućne bolesti KC Niš.
Magistrirala je i doktorirala na istom fakultetu iz oblasti imunologije i pulmologije.
Od 1992. godine je specijalista pneumoftiziologije, a subspecijalista pulmologije je od 2007. godine.
Bila je asistent, docent, vanredni profesor, a sada je u zvanju redovnog profesora na Medicinskom fakultetu u Nišu, na predmetu interna medicina – oblast pneumoftiziologije.
Od 2014. godine je direktor Klinike za plućne bolesti KC Niš.
Urednik je dve knjige iz oblasti pneumonija, učestvovala je u pisanju brojnih knjiga i udžbenika za studente i specijalizante Medicinskog fakulteta u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
Organizator i učesnik je brojnih stručnih sastanaka, simpozijuma i kongresa iz oblasti respiratorne medicine u zemlji i inostranstvu.
Od 2012. do 2016. godine je bila predsednik pneumoftiziološe sekcije SLD.
Autor i koautor je u više od 150 stručnih i naučnih radova iz raznih oblasti pulmologije.
Član je Evropskog respiratornog udruženja, Respiratornog udruženja Srbije, Udruženja za sarkoidozu, WASOG-a- Svetske asocijacije za sarkoidozu i intersticijalne bolesti, UDAH – udruženje za astmu.
Recenzent je brojnih stručnih i naučnih radova u časopisima u zemlji i inostranstvu, kao i recenzent za knjige i protokole objavljene pri Ministartsvu zdravlja kao smernice za lečenje plućnih bolesti.
Član je republičke komisije za pulmologiju i Republičke komisije za tuberkulozu pri Ministarstvu zdravlja.

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Fizijatar

Prim. dr Zlata Vasović

Rođena je 1948. godine.
Završila je Medicinski fakultet u Nišu 1979. godine, a specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije 1979. godine u Beogradu.
Aktivno je učestvovala u radu stručnih sastanaka, simpozijuma, sekcija i kongresa.
Radila je kao član komisije za spoljni stručni nadzor. Stekla je zvanje primarijusa 1998. godine.
U periodu od 1974. do 1975. godine radila je u Službi hitne medicinske pomoći u Kruševcu.
Od 1975. do 1986. godine radila je u Zavodu za rehabilitaciju u Ribarskoj Banji.
Završila je edukaciju iz lasero terapije.
Od 1986. godine radila je u Domu zdravlja Niš na fizikalnoj medicini i rehabilitaciji.
Više puta je pohvaljivana i 1996. godine nagrađena je zahvalnicom.
Radila je kao šef fizikalne medicine i rehabilitacije, a zatim kao načelnik službe.

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Doc dr. Dragan Zlatanović

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Doc dr. Hristina Čolović

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Dr Anita Stanković

Scroll to Top